Loading...

Production Unit Manager

Location: 

Halle, VBR, BE, 1500

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 12,000 passionate Employees working in more than 40 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

version française ci-dessous

------------------------------------------------------

De Productie Unit Coördinator Deco is verantwoordelijk voor het managen van de toegewezen productie-afdeling. De belangrijkste rol is het aansturen en coördineren van alle productie-activiteiten op de lijnen en de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie van productie te verzekeren.

 

Voornaamste verantwoordelijkheden:

 • Waakt over de realisatie van de geplande productievolumes in lijn met de planning, productiefiches, kwaliteitsspecificaties en efficiëntiedoelstellingen.
 • Staat in voor het aansturen, de opleiding en motivatie van de medewerkers. Identificeert de opleidingsbehoeften in de afdeling en faciliteert opleidingsinitiatieven. Geeft regelmatig feedback over de uitvoering het werk en moedigt continu medewerkers aan met het oog op het realiseren van het productieprogramma.
 • Zorgt ervoor dat een correcte ploegoverdracht gehouden wordt door de teamleiders en bespreekt de issues die zich hebben voorgedaan.
 • Waakt over de naleving van het budget en de realisatie van de vooropgestelde KPI’s (veiligheid, kwaliteit, efficiëntie, rendement, lijnbezetting en service) voor de afdeling. Analyseert hiertoe de productieresultaten en bespreekt deze met de stakeholders. Biedt ondersteuning aan de Production Unit Controller in de opmaak van rapportering en stuurt bij waar nodig.
 • Zet een cultuur van ‘continu verbeteren’ neer in de afdeling en motiveert de operatoren en teamleaders om deze dagelijks toe te passen in lijn met onze “Triple Zero” filosofie. Initieert, coördineert en implementeert verbeteringsprojecten in de eigen afdeling.

Profiel :

 • Master of bachelor diploma in technische richting of gelijkwaardige ervaring.
 • Minimum 5 jaar ervaring in een productieomgeving waarvan bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring als leidinggevende.
 • Kennis van het productieproces en de elementen die een invloed hebben op de efficiëntie van de productielijnen. Grondige kennis van arbeidsveiligheid, voedselveiligheid en kwaliteitsnormen in de voedingsindustrie.
 • Beschikt over sterke leiderschapsvaardigheden en uitstekende communicatie- en overtuigingsvaardigheden.
 • Resultaatgericht, sterk technisch inzicht en analytisch denkvermogen.
 • 2-talig (Nederlands / Frans) en goede kennis Engels.
 • Kennis van software (Windows, Excel, Word, Google, SAP)
 • Capaciteiten om te netwerken

 

Om te solliciteren: pauline_de_smyter@barry-callebaut.com

---------------------------------

Le Production Coördinator DECO est responsable de la gestion de production de son département. Son rôle principale est diriger et coordonner toutes les activités de production sur les lignes et en assurer la sécurité, la qualité et l'efficacité de la production.

 

Responsabilités principales:

 

 • Il/Elle veille à l'atteinte des volumes de production prévus conformément à la planification, aux fiches de production, aux spécifications de qualité et aux objectifs d'efficacité.
 • Il/Elle est responsable de la gestion, de la formation et de la motivation des collaborateurs. Il/Elle détermine les besoins de formation au sein du département et faciliter les initiatives de formation. Il/Elle donne un feed-back régulier sur l'exécution du travail et encourage en permanence les collaborateurs en vue de la réalisation du programme de production.
 • Il/Elle veille à ce que le transfert d’équipe soit effectué correctement par les teamleaders et discuter des problèmes qui se sont posés.
 • Il/Elle s’assure du respect du budget et de l'atteinte des KPI’s (sécurité, qualité, efficacité, rendement, occupation de la ligne et le service) fixés pour le département. Pour ce faire, il analyse les résultats de la production et en discute avec les parties concernées. Fournit un soutien au Production Unit Controller dans la préparation des rapports et les ajuster au besoin.
 • Il/Elle établi une culture “ d'amélioration continue " en ligne avec notre philosophie « Triple Zero » dans le département et motiver les opérateurs et les teamleaders à l'appliquer au quotidien. Initie, coordonne et met en œuvre des projets d'amélioration dans son propre département, dans les domaines de qualité, fiabilité de livraison, sécurité et bien-être du personnel.

 

Profil:

 

 • Master ou Bachelor dans le domaine technique ou expérience équivalente.
 • Minimum 5 ans d'expérience dans un environnement de production dont de préférence un minimum de 2 ans d'expérience en tant que responsable.
 • Connaissance du processus de production et des éléments qui influencent l'efficacité des lignes de production. Connaissance approfondie des normes de sécurité au travail, de sécurité alimentaire et de qualité dans l'industrie alimentaire.
 • Axé sur les résultats, une forte perspicacité technique et un esprit analytique développé.
 • Bilingue (Néerlandais/ Français) et bonne connaissance de l’anglais
 • Connaissance des outils informatiques (Windows, Excel, Word, Google, SAP)
 • Capacités de réseautage

 

Pour appliquer: pauline_de_smyter@barry-callebaut.com

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.